מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות

 1. החזרת מוצרים וביטול עסקאות תתאפשר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. בהתאם להוראות האמורות, כשהם באריזתם המקורית בלבד, וזאת בתוך 14 יום מקבלת המוצר, בכפוף לכך שהאריזה לא נפתחה והמוצר לא נפגם, ובכפוף לחיוב בדמי ביטול בשיעור של 5%  ממחיר הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. במידה והלקוח יודיע על ביטול ההזמנה לאחר העברת המשלוח לחברת השליחויות יחוייב הלקוח בדמי המשלוח. 

 2. צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש, זכאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים, בהתאם לתנאים.

 3. החזרת המוצרים יכולה להיעשות גם במשרדיה של חברת דרמלוג׳יקה ברחוב יגאל אלון 159 תל אביב, בכפוף להצגת החשבונית בגין ההזמנה.

 4. הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו ע”י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת service@dermalgroup.co.il או בשיחה טלפונית לנציג האתר או החברה המפעילה,
  וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

 5. ביטול ההזמנה אפשרי החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההזמנה על ידי הלקוח, או במקרה של איסוף עצמי עד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההודעה מהאתר. פרק זמן זה מוגדר כתקופת הביטול (להלן: “תקופת הביטול).

 6. היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח, יבקש הלקוח לבטל את הזמנתו, וכל עוד בתוך תקופת הביטול, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את המוצרים שבהזמנה במצב שמיש, דהיינו באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: “מצב שמיש”).
  יש לצרף להחזרה את חשבונית הקנייה המקורית שנשלחה אל הלקוח יחד עם ההזמנה.
  לשם ביצוע ההחזרה יכול הלקוח לתאם עם נציג האתר איסוף מביתו של המוצרים שאותם רוצה להחזיר. הלקוח יחויב בדמי משלוח עבור ביצוע ההחזרה הנ”ל.
  הלקוח מודע לכך שמוטלת עליו האחריות המלאה להחזרת המוצרים במצב שמיש, ועליו לארוז את המוצרים בהתאם, כך שיגיעו לחברה במצב שמיש למיטב שיפוטה.

 7. רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח, בניכוי דמי משלוח לאיסוף ההחזרה מהלקוח באם קיים, בניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו מסיבה כל שהיא או שהוחזרו במצב לא שמיש, ובניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5%  מסכום ההזמנה
  או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן: “דמי ביטול”). זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע”י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.

 8. במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם במוצרים שסופקו בהזמנה או עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין תיאורם באתר, יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור המוצרים הנ”ל באותה הזמנה. זיכוי אמצעי התשלום יהיה בגובה מלא (100% החזר כספי)
  של המחיר המלא שנגבה מהלקוח עבור אותם מוצרים. לחלופין, יוכל הלקוח לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה. במקרה זה, ישלח האתר או החברה המפעילה את המוצרים החלופיים ללקוח (איסוף עצמי אפשרי גם במקרה זה). זיכוי אמצעי התשלום מותנה בהחזרת המוצרים לחברה המפעילה לשם בדיקת הפגם או התקלה שגרמה לאי ההתאמה.

 9. מוצר שסופק ללקוח ללא חיוב, כדוגמת: מוצר בונוס, מוצר במתנה וכו’,
  ואשר יוחזר ע”י הלקוח לחברה המפעילה, לא יינתן ללקוח החזר כספי עבור החזרה זו.

 10. ביטול הזמנה על-ידי האתר ו/או החברה המפעילה.

 11. החברה המפעילה רשאית לבטל על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו.

 12. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע”י נציג האתר. האתר ו/או החברה המפעילה לא יחייבו את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).

 13. לקוח, שלא חויב עבור הזמנה שבוטלה ע”י החברה, או שכבר הושב לו כספו בגין חיוב שבוצע,
  לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או מהחברה המפעילה בגין ביטול ההזמנה שבנדון.